A broader horizon!

How and where to provide support

A broader Horizon - our Aim (Dutch/English)

UITWERKING MISSIE EN VISIE - UITGANGSFILOSOFIE
 
De doelstelling van de Stichting Kebon Sepatu* vindt zijn oorsprong in een ontwikkelingstraject van persoonlijke bewustwording vanuit een vaststaand gegeven: De bereidheid van het individu zich ten dienste te stellen van hen, die door omstandigheden buiten hen om – in relatie tot gemaakte keuzen - achterstanden hebben in educatief, sociaal culturele, academisch en economische aspecten.
 
Rapporten, geschreven vanuit een belangen behartigende visie en gericht op basisproblematieken die de derde wereld als grote gemene deler kunnen benoemen.
 
De formele binding van de Stichting met de doelgroep ligt in een wens om zich “boven de gangbare belemmeringen te verheffen” en d.m.v. een grote gemene deler zich een pragmatisch kader te verwerven. De aantoonbare voordelen die een opleiding, opvoeding, omgeving e.d. en de daaraan verbonden voordelen, zullen vanuit de praktijk in die bevolkingsgroepen geïnvesteerd worden. Gestreefd wordt om niet vanuit een afhankelijke positie, maar juist door mogelijkheden aan te reiken d.m.v. eigen inkomen, educatie en bewustwording en zelfstandig functioneren – door middel van het opzetten van werkgelegenheidsprojecten op terrein van lokale producten en alle aspecten die daaraan verbonden zijn in de vorm van coöperaties - zodat er niet alleen een harmonisatie plaatsvindt met betrekking tot onderling begrip, samenwerking en verstandhouding, maar ook een overstijgend beeld kan worden verkregen, als alternatief voor de reguliere trajecten die men vanuit overheidswege tracht te realiseren.
 
De Stichting streeft ernaar niet alleen de lokale bevolking hierin te betrekken, maar ook een netwerk op te bouwen van lokale- en overheidsinstanties, met de intentie hen hierbij een eigen verantwoordelijkheid te laten dragen. Ook zal de Stichting haar werkveld naar andere Internationale organisaties mogen uitbreiden om sponsovereenkomsten en donaties te verwerven. De Stichting zal hierin criteria uitwerken zodat zij zich, na toetsing van rechtspersonen, organisaties en particulieren die niet conform de doelstellingen opereren of tegenstrijdige belangen nastreven, hiervan kan distantiëren.
 
Het behoort niet tot de doelstelling van de Stichting om zich een oordeel te vellen over c.q. uitspraken te doen met betrekking tot enig politiek en religieus getinte instantie omdat zij zal streven de belangen van de meest kwetsbaren in de gehele samenleving voorop te stellen. Het kader waarin zij werkzaam zal zijn, maakt geen onderscheid tussen de seksen, vandaar dat er op educatief gebied een breed educatief kader zal worden gekenschetst waarbij de aanwezige talenten van de doelgroep optimaal kunnen worden ontwikkeld.
 
Middelen
In aanvang zullen de middelen worden gegenereerd uit het beheer van registergoederen t.w.:
          
           Donaties,
           Sponsor overeenkomsten, en crowd funding. 
   Voor inlichtingen omtrent aanmelding donateurs kunt u zich in  verbinding stellen met het Secretariaat van de Stichting


*  De naam van de Hibiscus wordt op verschillende manieren en in verschillende dialecten vertaald. De gangbare – in de volksmond – naam is Kembang Sepatu of Bunga Sepatu. Letterlijk vertaalt, betekent het “Schoenenbloem”. De reden dat deze kleurrijke bloem zo wordt genoemd, is omdat men de bloembladeren plukte om daarmee schoenen te poetsen.
    De Stichting beoogt een verscheidenheid van projecten die een zelfde pragmatische aanpak vragen als de schoenpoetsers op Java zich bedienden van de eigenschappen van deze bloem, vandaar dat de Stichting koos voor een symbolische interpretatie van de naam als wel de toepassing van de bloem. Gekozen is voor Kebon (tuin) Sepatu, als toegankelijke verzamelplek voor verschillende projecten die hetzelfde nastreven.
 
MISSION AND VISION FOR FOUNDATION KEBON SEPATU
 
In the past, reports have been written expressing deep concern relating to the major problem that lies at the foundation of Third World countries. These reports focus on what one could describe, in essence, as the great common binder, and/or divider, depending on what vision one wants to share.
 
The aim of Foundation Kebon Sepatu is to assist those who, through no fault of their own, but mainly through lack of choice and circumstances – have to deal with great disadvantages in educational, social, cultural, academic and economic aspects of life.
 
The main vision of the Foundation for its target group is to shortcut all time-consuming barriers by pragmatic means. The advantages obtained through education and the creation of a stable environment will be reinvested, by means of practical knowledge and work experience, in the local population. The Foundation avoids creating a sense of dependency by ensuring - through the stimulation of self-supporting projects – self-identity and training. Investigations will be made into the feasibility of setting up non-governmental co-operative units for the growing of local agricultural products.
 
Foundation Kebon Sepatu does not strive to pass judgement or voice opinions regarding political or religious affiliations. Its priorities lie in safeguarding the interests of the most vulnerable in society. No preference is given to either sex; the educational opportunities will be wide and varied in order to develop all talents and abilities which lie dormant within the target group itself.
 
Foundation Kebon Sepatu regards the involvement of not only the local population, but also the surrounding network of local authorities, as one of its fundamental tasks. In addition, Foundation Kebon Sepatu will attempt to gain the support and co-operation of other international organisations in either sponsoring separate projects or ensuring donations. In order to realise these aims, Foundation Kebon Sepatu will not link itself to organisations, associations or individuals who in conduct or ideology principally differ from the vision of the Foundation.
 
MEANS OF FINANCING
 
Funds will be generated by the following means:
      
A private donation covering the costs of the
current staffing costs,  or assisting those with special needs
Other donations from professional networks,
Crowd funding.

For further information regarding donations, please contact the Secretariat.

The name of the Hibiscus knows several translations in different dialects. The most commonly used is Kembang Sepatu or Bunga Sepatu. Literally translated this means “Shoe-flower”. The reason for its name is because the shoe-shines in the street used the fresh flowers to polish up the Shoes of their customers. The Foundation aims to realize projects, in the same pragmatic way the shoe-shines on Java apply the use of the flower . For this reason the Foundation decided upon a symbolic interpretation; a beautiful gathering place for a diversity of projects, that lead to the same goal
Mission and Vision YKS Bahassa Indonesia
 Perumusan Tujuan Stichting Kebon Sepatu (SKS)

& Yayasan Kebun Sepatu (YKS)

 Tujuan YKS adalah untuk membantu mereka yang, bukan karena kesalahan sendiri, tapi karena kehendak keadaan, harus bertarung menghadapi kesulitan hidup dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, sosial, akademis dan ekonomi.

 Visi utama YKS terhadap grup targetnya adalah menyingkat kendala waktu dengan cara yang praktis. Dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis kepada masyarakat akan dapat dicapai keuntungan melalui pendidkan dan penciptaan lingkungan hidup yang seimbang. Yayasan menghindari penciptaan rasa ketergantungan melalui perangsangan proyek kemandirian – identitas diri dan pelatihan. Unit-unit kerjasama non pemerintah akan dikaji kemungkinannya untuk dikembangkan dalam menumbuhkan pruduksi pertanian.

 YKS tidak berjuang untuk menuntut atau bersuara berdasarkan suatu aliran politik atau kepercayaan tertentu. YKS berjuang untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan sosial. Dalam perjuangannya, YKS tidak mengutamakan suatu gender tertentu; kesempatan pendidikan diberikan seluas-luasnya kepada yang membutuhkan untuk membangun potensi dan kemampuan diri masing-masing.

 YKS mengusahakan keikutsertaan tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga pemerintah setempat dan jajarannya sebagai salah satu fungsi pokoknya. YKS juga akan berusaha mendapatkan bantuan dan kerjasama dari organisasi-organisasi yang bertaraf internasional untuk mendapatkan dana dan menyeponsori proyek yang diselenggarakan. Untuk merealisasikan tujuan ini, YKS akan hanya bekerja sama dengan organisasi atau individu yang memiliki prinsip, tujuan dan visi misi yang sejalan dengan yang dimiliki oleh YKS.

 Sasaran dan tujuan-tujuan yang dimiliki oleh YKS dan direkturnya dapat dijelaskan dan ditentukan sebagai berikut:

 SKS:

 •  Mendapatkan dana baik dari bantuan pribadi maupun organisasi-organisasi di Belanda
 •  Menentukan kebijakan-kebijakan, prosedur dan kreteria untuk stimulasi dan koordinasi proyek-proyek yang bisa memberikan pengalaman kerja dan kesempatan    bekerja di Indonesia
 •  Menyediakan rancangan pelatihan untuk berbagai lapisan sosial di Indonesia, terutama untuk mereka yang kurang mendapatkan kesempatan pendidikan dan kerja
 •  Memilih rancangan kerja untuk YKS dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia

 

YKS:

 •  Memusatkan perhatian kepada berbagai proyek dan membuat urutan prioritas untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut
 • Membangun kemampuan dan kemungkinan untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut
 • Membantu pengalokasian dana dengan transparan
 •  Menemukan kerangka kerja yang baik dan benar untuk merealisasikan proyek-proyek yang sudah ditargetkan.


Stichting Kebon Sepatu                                            Yayasan Kebon Sepatu

Agustus 2006                                                          Januari 2007

 

 

Christiane Arri?ns -  Voorzitter Stichting Kebon Sepatu NL

Banden met Indonesi?

De eerste Arri?ns die naar Indonesi? reisde was mijn bet-overgrootvader. Hij werd aangesteld als zeevoogd van Prins Hendrik en commandant van het schip dat de prins als eerste Oranje-  in 1837 naar Azi? bracht. Zijn in 1819 in Nederland geboren zoon vertrok als ambtenaar Binnenlands Bestuur naar het toenmalige Nederlands Indi?. De drie op hem volgende generaties werden dan ook daar geboren, mijn vader in 1918 in Bogor (toen Buitenzorg).

 Van mijn moeders kant was het mijn grootvader Smit Sibinga die, uitgezonden als KNIL-officier zich na zijn pensionering  op Java vestigde als planter in het dorp Gesangan in de heuvels tussen Salatiga en Surakarta. Hij was getrouwd met een kleindochter van de Sultan van Surakarta, ik geloof dat haar vader Nederlander was. Toen ik in 1994 een reis door Indonesi? maakte heb ik in Gesangan zijn schoondochter en een van haar zonen (met vrouw en dochter) gevonden. Gelukkig sprak ik wat bahasa Indonesia want zij spreken geen Nederlands al kon mijn oudtante mij wel haar Nederlandse paspoort tonen, zij was daar in de jaren 60 een keer geweest.

 Mijn ouders zijn in 1945 in Jakarta (toen Batavia) getrouwd. Mijn vader was binnenlands bestuursambtenaar van 1945 tot aan de onafhankelijkheid van Indonesi? en kon daarna voor de administratieve overdracht nog in Indonesi? blijven tot 1951. Hij bekleedde achtereenvolgens posten op Bali, Lombok, Alor (waar mijn oudste zuster is geboren) en Flores.

 In Nederland werd mijn vader aangenomen door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het is dan ook als diplomaat dat hij in 1958 weer naar Indonesi? kwam. Tot in 1959 de betrekkingen tussen beide landen verbroken werden hebben wij in Jakarta gewoond.

 Nederlands-Indi? was niet alleen mijn vaders geboorteland maar ook zijn vaderland. Toch heeft hij de onafhankelijkheid van Indonesi? altijd de juiste weg gevonden, zoals blijkt uit een extract uit zijn dagboek van  juli 1944:

  Een interessant gesprek voerden Jan Fekkes en ik met Henk P., die we op deze verjaardag op zijn kamertje in de Laan van Meerdervoort opzochten. We kwamen over onze Indische toekomst te praten, en nu ontpopten zich Jan en ik als twee volkomen gelijkgestemde ethici tegenover de Nederlandse B.B.-ambtenaar Henk, die kennelijk geschokt was door onze bereidheid een onafhankelijk, of minstens autonoom Indi? te aanvaarden.?

Wat mijzelf  betreft, Indonesi? zit mij in het bloed.

 

 Introduction Speech Akke M. Draijer-de Jong

Dear Guests,

Thank you for joining us on this very happy occasion for the Launch of the first project inIndonesia, Rosella Lombok Pride.

Before I introduce you to the members of the Board of the Yayasan Kebon Sepatu, present here from HQ Jakarta, I would like to take this opportunity to tell you the story of how the idea of establishing a Foundation started in 2004 in the Netherlands.

The seed for this concept originated far earlier; from 1837 onward the great-great grandfathers came to Indonesia. The following generations were all born and bred on West Jawa.

Two men were destined to meet ? Kik Arri?ns

And Jurjen de Jong, son of a Royal Marine Officer and Pharmacologist, assigned by the Dutch Government set up pharmacies on West and Mid-Jawa. Jurjen was born in Sukabumi, where the building is still being used as a pharmacy ? Apotik Gedeh  and is now owned by Kimia Pharma.

 

 

Kik married a descendant of the Sultan of Surakarta and remained in Indonesia until 1951, working on Bali, Flores and Lombok.

Jurjen was sent to the Netherlands to study pharmacy, but his real interest was in Chemistry, so secretly he went to Delft TU, where he met Hatta. Later on in the course of events he met Soekarno in Bandung. As his father insisted that Jurjen would focus on pharmacology, he was forced to go to Leiden University, where he became the assistant of Professor van Itali and completed his studies there.

After the 2nd World War he returned to Indonesia and married my mother and I was born in Jakarta on the 14th January 1956.

The two men may or may not have met in Indonesia, but there were three very important things they had in common;

 • Their great commitment and love for Indonesia and the need for their own independence,
 • Their vision regarding the obligation one needs to fulfill in caring, sharing for and with those who have not been as fortunate to have a stable background,
 • They both fathered daughters whom they raised with the same ideals.

 The two daughters became very close friends and when I visited Christiane in Thailand in 2004 she encouraged and supported me to keep the promise I made to my mother and visit Indonesia for the first time since 1957, when my parents had decided to return to the Netherlands. Jurjen, my father had passed on in 2000 and my mother was very ill. Before I left her in the Netherlands, she had asked me to visit Sukabumi and Bandung to retrieve soil from their birth ground, to mingle with the ashes of my father and herself once she would also die. I left my children with Christiane and her husband and started my journey to the past with fear in my heart. What would I find? Memories returned to me when I was a child sitting on my father?s knee and his stories of longforgotten times, full of homesickness and yearning for a land he felt he had deserted in time of need. Gatherings at my parents house, rooms filled with aunts and uncles sharing the same experiences and history, but always stories filled with a certain sadness and longing, particularly when they recalled the tastes of various fruits, ingredients and spices, at that time impossible to get in the toko?s already established in the Netherlands. When I saw the first atolls of the Jawa Sea, I wondered how I was going to cope with all these emotions. But when I arrived at the customs office, a very serious and stern looking officer examined my passport, finally looked up at me and smiled: ?welcome home!?, he said.

 Visiting Tjimahi, my sister?s place of birth,Bandung and Sukabumi, I realized for the first time in my entire life that I never needed to wonder where I belong. I grew up in the West, had my education in various institutes and locations in Europe, but my heart and soul are embedded in a country on the other side of the world. The basic awareness of our background was strengthened by meeting people, whom I call my mirror images,  and understanding the needs of those who never had or will have opportunities to better their living circumstances.

 Christiane and I decided to establish the Stichting Kebon Sepatu in honour of our fathers and will continue their hopes and dreams for Indonesia and the Indonesian people with our whole heart and passion. On behalf of Christiane, the president of Foundation Kebon Sepatu and their sister Yayasan Kebon Sepatu will put all their talents, expertise and experience toward the wellbeing of the people of Indonesia.

Akke M. Draijer-de Jong

Lombok, 22 May 2010

Bahassa Indonesia 

Yang terhormat para tamu undangan sekalian,

 Saya menghaturkan banyak terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan anda pada moment yang membahagiakan ini dalam acara pembukaan proyek yang pertama diIndonesia, Rosella Lombok Pride atau ?Rosella Kebanggaan Lombok?

 Benih untuk konsep ini telah disemai semenjak dahulu kala; sejak Tahun 1837 ketika kakek buyut saya datang ke Indonesia. Generasi berikutnya terlahir semuanya dan dibesarkan di Jawa Barat. Dua lelaki ditakdirkan bertemu, yakni Kik Arri?ns dan Jurjen de Jong, putra seorang pegawai Kelautan Kerajaan dan apoteker, yang ditugaskan oleh Pemerintah Belanda untuk mendirikan apotek-apotek di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

 

 Jurjen dilahirkan di Sukabumi, di dalam sebuah bangunan yang sampai kini masih dipergunakan sebagai sebagai apotek  yakni ?Apotik Gedeh? yang kini dimiliki oleh Kimia Farma.

  Kik menikahi seorang keturunan Sultan Surakarta dan tinggal di Indonesia sampai dengan Tahun 1951. Selama itu dia pernah bekerja di Bali, Flores dan Lombok.

Jurjen dikirim ke Belanda untuk belajar pharmasi, tetapi ketertarikannya yang sebenarnya adalah pada ilmu kimia, karenanya dia secara sembunyi-sembunyi pergi ke Delft TU, dimana dia bertemu Hatta. Pulang ke Bandung dia bertemu Soekarno juga. Karena ayahnya memaksa Jurjen untuk mempelajari Parmacology (ilmu obat-obatan), dia dipaksa untuk pergi ke Universitas Leiden, dimana dia menjadi asisten seorang professor dari Italia dan menamatkan pendidikannya disana.

Setelah Perang Dunia ke 2, dia kembali keIndonesia dan menikah dengan ibu saya dan saya terlahir di Jakarta pada Tanggal 14 Januari 1956.

 Due lelaki tersebut mungkin pernah, atau mungkin juga tidak, bertemu di Indonesia, tetapi ada tiga hal penting yang sama-sama mereka miliki;

 • Komitmen dan kecintaan mereka yang begitu besar untuk Indonesia dan kebutuhan akan kemerdekaan mereka sendiri,
 • Visi mereka terkait kewajiban yang harus dipenuhi seseorang dalam berkasih sayang, dalam berbagi untuk dan dengan mereka yang kurang beruntung memiliki latar belakang yang stabil,
 • Mereka berdua ayah yang membesarkan putri-putri mereka dengan cara yang sama.

   Kedua putri tersebut menjadi teman yang sangat akrab, dan ketika saya mengunjungi Christiane di Tailand tahun 2004, dia menganjurkan dan mendukung saya untuk tidak melupakan janji yang saya buat untuk ibu saya dan mengunjungi Indonesia untuk yang pertama kalinya sejak 1957, ketika orang tua saya memutuskan untuk kembali ke Belanda. Jurjen, ayah saya wafat tahun 2000 dan Ibu saya kala itu sedang sakit keras. Sebelum saya meninggalkan beliau di Belanda, beliau meminta saya untuk mengunjungi Sukabumi dan Bandung untuk mengambil tanah dari tempat beliau dilahirkan, untuk dicampurkan dengan abu ayah saya dan juga abu beliau bila nanti beliau berpulang. Saya menitipkan anak-anak saya pada Christiane dan suaminya dan memulai perjalanan saya ke masa lalu dengan ketakutan di hati saya. Apa yang akan saya jumpai nanti? Berbagai kenangan masa lalu menghantui, ketika saya masih kecil duduk di pangkuan ayah saya sambil mendengarkan ceritanya tentang masa di jaman dahulu kala yang terlupakan, penuh rasa rindu akan kampung halaman dan kerinduan pada sebuah negara yang dia rasa dia pernah tinggalkan pada masa susah dahulu. Pertemuan pada rumah orang tua saya, ruangan penuh dengan para bibi dan paman yang membagi pengalaman dan kisah yang serupa, yakni kisah yang selalu berisi kesedihan dan kerinduan, terutama ketika mereka mengingat-ingat akan cita-rasa berbagai buah-buahan, rempah dan bumbu masakan, yang pada waktu itu tidak mungkin untuk di dapat di toko yang ada di Belanda. Ketika saya melihat pulau pertama pada Laut Jawa, saya berpikir bagaimana saya bisa menguasai semua perasaan ini. Tetapi ketika saya tiba di bagian bea an cukai, passport saya diteliti oleh seorang yang bertampang sangat serius dan kaku, yang kemudian menatap saya dengan senyum dan berkata, ?selamat datang di rumah!?

   Mengunjungi Cimahi, tempat kelahiran saudara perempuan saya, Bandung dan Sukabumi, saya menyadari bahwa untuk pertama kali dalam hidup ini saya merasa tidak lagi ragu bahwa saya ini miliki siapa. Saya besar di negara barat dan sempat mengenyam pendidikan di berbagai institusi dan tempat di Eropa, tetapi hati dan jiwa saya melekat pada sebuah negara di belahan bumi yang lain. Kesadaran mendasar akan latar belakang kita ternyata dipertegas oleh pertemuan dengan orang-orang yang saya sebut ?bentuk bayangan?, dan memahami kebutuhan mereka yang tidak pernah atau tidak akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan kehidupan mereka.

  Christiane dan saya memutuskan untuk mendirikan Yayasan Kebon Sepatu untuk menghormati ayah-ayah kami dan untuk melanjutkan harapan dan mimpi-mimpi mereka untuk Indonesia dan orang-orangnya dengan sepenuh hati dan tekad kami. Atas nama Christiane, Presiden Yayasan Kebon Sepatu dan anak cabang YKS akan mengerahkah seluruh kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki untuk didedikasikan demi kesejahteraan orang-orang Indonesia.

  Akke M. Draijer-de Jong

  Lombok, 22 Mei 2010

   

     

  Oops! This site has expired.

  If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.